سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

زی عامه چو خار خوارم ایراک

در دیدهٔ کور عامه خارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - زی عامه چو خار خوارم ایراک

cd uhli ], ohv o,hvl hdvh;

nv ndniٔ ;,v uhli ohvlتعداد ابیات منتشر شده : 373712