سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

زین یک رمه گرگ و خرس گمره

یارب به تو است زینهارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - زین یک رمه گرگ و خرس گمره

cdk d; vli 'v' , ovs 'lvi

dhvf fi j, hsj cdkihvl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165