سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

زین یک رمه گرگ و خرس گمره

یارب به تو است زینهارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - زین یک رمه گرگ و خرس گمره

cdk d; vli 'v' , ovs 'lvi

dhvf fi j, hsj cdkihvl

 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی ازآغاز باید در فردوسی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی در زندگی در بیدل دهلوی
 • جستجوی هسته و وابسته این شعر در پروین اعتصامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508725