سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

افزون زچهل سال جهد کردی

دادی کم و خود هیچ نستدی کمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - افزون زچهل سال جهد کردی

htc,k c]ig shg [in ;vnd

nhnd ;l , o,n id] ksjnd ;l

تعداد ابیات منتشر شده : 466260