سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

گر نکنی هیچ بر این وام سود

چون تو نباشد به جهان نیز خامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - گر نکنی هیچ بر این وام سود

'v k;kd id] fv hdk ,hl s,n

],k j, kfhan fi [ihk kdc ohl

تعداد ابیات منتشر شده : 504887