سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

خفته ازانی که نبینی ز جهل

در دل تاریک همی جز ظلامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - خفته ازانی که نبینی ز جهل

otji hchkd ;i kfdkd c [ig

nv ng jhvd; ild [c zghl

تعداد ابیات منتشر شده : 509565