سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

خفته ازانی که نبینی ز جهل

در دل تاریک همی جز ظلامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - خفته ازانی که نبینی ز جهل

otji hchkd ;i kfdkd c [ig

nv ng jhvd; ild [c zghl

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657