سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

از پی نان آب روی خویش مبر

آب بکار آیدت کز آب و گلیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - از پی نان آب روی خویش مبر

hc \d khk Hf v,d o,da lfv

Hf f;hv Hdnj ;c Hf , 'gd

تعداد ابیات منتشر شده : 509595