سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

که آن در کو که گر بینم به خوابش

نه در دامن که در دریای آبشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - که آن در کو که گر بینم به خوابش

;i Hk nv ;, ;i 'v fdkl fi o,hfa

ki nv nhlk ;i nv nvdhd Hfa


 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762