سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

به نوک چشمش از دریا برآرم

به جان بسپارمش پس جان سپارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - به نوک چشمش از دریا برآرم

fi k,; ]ala hc nvdh fvHvl

fi [hk fs\hvla \s [hk s\hvl


 • جستجوی آزموده را آزمودن خطاست در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748