سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

غم و شادی نگار و بیم و امید

شب و روز آفرین و ماه و خورشیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - غم و شادی نگار و بیم و امید

yl , ahnd k'hv , fdl , hldn

af , v,c Htvdk , lhi , o,vadnتعداد ابیات منتشر شده : 288239