سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ملک چون دید کو در کار خام است

زبانش توسن است و طبع رام استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ملک چون دید کو در کار خام است

lg; ],k ndn ;, nv ;hv ohl hsj

cfhka j,sk hsj , xfu vhl hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165