سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

گر از من می بری چون مهره از مار

من از گل باز می مانم تو از خارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - گر از من می بری چون مهره از مار

'v hc lk ld fvd ],k livi hc lhv

lk hc 'g fhc ld lhkl j, hc ohvتعداد ابیات منتشر شده : 373712