سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

سهی سروش چو شاخ گل خمیده

چو گل صد جای پیراهن دریدهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - سهی سروش چو شاخ گل خمیده

sid sv,a ], aho 'g oldni

], 'g wn [hd \dvhik nvdniتعداد ابیات منتشر شده : 206541