سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ره ار در کوی و گر در کاخ کردی

نفیرش سنگ را سوراخ کردیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ره ار در کوی و گر در کاخ کردی

vi hv nv ;,d , 'v nv ;ho ;vnd

ktdva sk' vh s,vho ;vndتعداد ابیات منتشر شده : 206498