سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

سری بر سنگ می زد بر سر سنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

ani fv ;,i ;,id fv ng jk'

svd fv sk' ld cn fv sv sk'


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630