سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

سری بر سنگ می زد بر سر سنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

ani fv ;,i ;,id fv ng jk'

svd fv sk' ld cn fv sv sk'

 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در سعدی
 • جستجوی برق در سعدی
 • جستجوی گاه مستی و گاه خرابی تو در اوحدی
 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660