سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

سری بر سنگ می زد بر سر سنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

ani fv ;,i ;,id fv ng jk'

svd fv sk' ld cn fv sv sk'

تعداد ابیات منتشر شده : 510165