سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

سری بر سنگ می زد بر سر سنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

ani fv ;,i ;,id fv ng jk'

svd fv sk' ld cn fv sv sk'

 • جستجوی عشق در باباطاهر
 • جستجوی صوفی در حافظ
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی چشم جهانیان دونبال رنگ وبوست در رهی معیری
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 506745