سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چو لعلم با شکر ناورد گیرد

تو مرد آر آنگهی نامرد گیردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چو لعلم با شکر ناورد گیرد

], gugl fh a;v kh,vn 'dvn

j, lvn Hv Hk'id khlvn 'dvnتعداد ابیات منتشر شده : 251627