سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چه شورشها که من دارم درین سر

چه مسکینان که من کشتم بر این درآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چه شورشها که من دارم درین سر

]i a,vaih ;i lk nhvl nvdk sv

]i ls;dkhk ;i lk ;ajl fv hdk nvتعداد ابیات منتشر شده : 251670