سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

سگم وز سگ بتر پنهان نگویم

گرت جان از میان جان نگویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - سگم وز سگ بتر پنهان نگویم

s'l ,c s' fjv \kihk k',dl

'vj [hk hc ldhk [hk k',dl

تعداد ابیات منتشر شده : 502039