سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

یگانه دوستی بودم خدائی

به صد دل کرده با جان آشنائیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - یگانه دوستی بودم خدائی

d'hki n,sjd f,nl onhئd

fi wn ng ;vni fh [hk Hakhئd


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627