سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

در دنیا بدانش بند کرده

ز دنیا دل بدین خرسند کردهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - در دنیا بدانش بند کرده

nv nkdh fnhka fkn ;vni

c nkdh ng fndk ovskn ;vniتعداد ابیات منتشر شده : 251627