سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چو بشنیدم ز شیرین داستان را

ز شیرینی فرو بردم زبان راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چو بشنیدم ز شیرین داستان را

], fakdnl c advdk nhsjhk vh

c advdkd tv, fvnl cfhk vhتعداد ابیات منتشر شده : 251627