سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

حساب نسیه های کژ میندیش

چو زان حلوای نقد آن مرد درویشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - حساب نسیه های کژ میندیش

pshf ksdi ihd ;V ldknda

], chk pg,hd krn Hk lvn nv,da


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727