سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

دلا از روشنی شمعی برافروز

ز شمع آتش پرستیدن بیاموزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - دلا از روشنی شمعی برافروز

ngh hc v,akd alud fvhtv,c

c alu Hja \vsjdnk fdhl,cتعداد ابیات منتشر شده : 285465