سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

من خاکی کزین محراب هیچم

چنو صد را به حکمت گوش پیچمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - من خاکی کزین محراب هیچم

lk oh;d ;cdk lpvhf id]l

]k, wn vh fi p;lj ',a \d]l


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561