سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

سه خط چون کرد بر مرکز محیطی

به جسم آماده شد شکل بسیطیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - سه خط چون کرد بر مرکز محیطی

si ox ],k ;vn fv lv;c lpdxd

fi [sl Hlhni an a;g fsdxd


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254