سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

خدایست آنکه حد ظاهر ندارد

وجودش اول و آخر نداردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - خدایست آنکه حد ظاهر ندارد

onhdsj Hk;i pn zhiv knhvn

,[,na h,g , Hov knhvn


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561