سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

بدان خود را که از راه معانی

خدا را دانی ار خود را بدانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - بدان خود را که از راه معانی

fnhk o,n vh ;i hc vhi luhkd

onh vh nhkd hv o,n vh fnhkd


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561