سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

نظامی بیش از این راز نهانی

مگو تا از حکایت وا نمانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - نظامی بیش از این راز نهانی

kzhld fda hc hdk vhc kihkd

l', jh hc p;hdj ,h klhkdتعداد ابیات منتشر شده : 292227