سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

بسا قفلا که بندش ناپدید است

چو وابینی نه قفل است آن کلید استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - بسا قفلا که بندش ناپدید است

fsh rtgh ;i fkna kh\ndn hsj

], ,hfdkd ki rtg hsj Hk ;gdn hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165