سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چنان کز عقل فتوی میستانی

علم برکش بر این کاخ کیانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چنان کز عقل فتوی میستانی

]khk ;c urg tj,d ldsjhkd

ugl fv;a fv hdk ;ho ;dhkd


 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644