سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

مبین در خود که خود بین را بصر نیست

خدا بین شو که خود دیدن هنر نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - مبین در خود که خود بین را بصر نیست

lfdk nv o,n ;i o,n fdk vh fwv kdsj

onh fdk a, ;i o,n ndnk ikv kdsj


 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658