سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

گهت چون فرشته بلندی دهد

گهت با ددان دستبندی دهدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - گهت چون فرشته بلندی دهد

'ij ],k tvaji fgknd nin

'ij fh nnhk nsjfknd nin

تعداد ابیات منتشر شده : 508170