سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

سلاح و سلب را قیاسی نبود

پذیرنده را زو سپاسی نبودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - سلاح و سلب را قیاسی نبود

sghp , sgf vh rdhsd kf,n

\bdvkni vh c, s\hsd kf,n

تعداد ابیات منتشر شده : 507630