سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چو بخش سکندر بود تخت و جام

ز دارا چه آید به جز کار خامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چو بخش سکندر بود تخت و جام

], foa s;knv f,n joj , [hl

c nhvh ]i Hdn fi [c ;hv ohl

تعداد ابیات منتشر شده : 507645