سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چو گردون کند گردنی را بلند

به گردن فرازان در آرد کمندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چو گردون کند گردنی را بلند

], 'vn,k ;kn 'vnkd vh fgkn

fi 'vnk tvhchk nv Hvn ;lkn

 • جستجوی شهرت در همه ی آثار
 • جستجوی غو تندر در قاآنی
 • جستجوی حیران در سعدی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی من دیدم اگر ندید هر بی بصری در خیام نیشابوری
 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی امین در محتشم کاشانی
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645