سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

نبردآزمای جهان دیده گفت

که پیروزی آن پهلوان راست جفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - نبردآزمای جهان دیده گفت

kfvnHclhd [ihk ndni 'tj

;i \dv,cd Hk \ig,hk vhsj [tj

تعداد ابیات منتشر شده : 508050