سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

که در لشکر چون تو شاهی بود

بفر تو یک تن سپاهی بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - که در لشکر چون تو شاهی بود

;i nv ga;v ],k j, ahid f,n

ftv j, d; jk s\hid f,n

 • جستجوی ای باد صبا در سعدی
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی تخم مرغ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق بازی در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی صد حقیقت در پروین اعتصامی
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • جستجوی زاهد دنیا پرست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050