سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شنیدم ز جنگ آزمایان پیش

که از زور تن زهرهٔ مرد بیشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شنیدم ز جنگ آزمایان پیش

akdnl c [k' Hclhdhk \da

;i hc c,v jk civiٔ lvn fda

تعداد ابیات منتشر شده : 508095