سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

به هنگام لشکر بر آراستن

ز لشگر نباید مدد خواستنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - به هنگام لشکر بر آراستن

fi ik'hl ga;v fv Hvhsjk

c ga'v kfhdn lnn o,hsjk

 • جستجوی ای باد صبا در سعدی
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی تخم مرغ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق بازی در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی صد حقیقت در پروین اعتصامی
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • جستجوی زاهد دنیا پرست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050