سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چو پیروز باشی مشو در ستیز

مکن بسته بر خصم راه گریزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چو پیروز باشی مشو در ستیز

], \dv,c fhad la, nv sjdc

l;k fsji fv owl vhi 'vdc

 • جستجوی گراین تیر ازترکش رستمی در فردوسی
 • جستجوی اصل در مولوی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی تخته نرد در خاقانی
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050