سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چنین گفت رستم فرامرز را

که مشکن دل و بشکن البرز راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چنین گفت رستم فرامرز را

]kdk 'tj vsjl tvhlvc vh

;i la;k ng , fa;k hgfvc vh

تعداد ابیات منتشر شده : 508050