سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

دگر باره درخواست کان هوشمند

در درج گوهر گشاید ز بندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - دگر باره درخواست کان هوشمند

n'v fhvi nvo,hsj ;hk i,alkn

nv nv[ ',iv 'ahdn c fkn

تعداد ابیات منتشر شده : 508095