سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

زمین خورد و تا خوردشان دیر نیست

هنوزش ز خوردن شکم سیر نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - زمین خورد و تا خوردشان دیر نیست

cldk o,vn , jh o,vnahk ndv kdsj

ik,ca c o,vnk a;l sdv kdsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508665