سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

نه خسرو شد آن کس که خس پرورست

خسی دیگر و خسروی دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - نه خسرو شد آن کس که خس پرورست

ki osv, an Hk ;s ;i os \v,vsj

osd nd'v , osv,d nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508620