سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

نمانده درین ملک بخشایشی

نه در شهر و در شهری آسایشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - نمانده درین ملک بخشایشی

klhkni nvdk lg; foahdad

ki nv aiv , nv aivd Hshdad

تعداد ابیات منتشر شده : 508620