سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

جهان را نماند عمارت بسی

چو از شغل خود بگذرد هر کسیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - جهان را نماند عمارت بسی

[ihk vh klhkn ulhvj fsd

], hc ayg o,n f'bvn iv ;sd

تعداد ابیات منتشر شده : 509490