سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

اگر پیش ازین دادگر خفته بود

همان اختر گیتی آشفته بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - اگر پیش ازین دادگر خفته بود

h'v \da hcdk nhn'v otji f,n

ilhk hojv 'djd Hatji f,n

تعداد ابیات منتشر شده : 509490