سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ز پیشه گریزنده را باز جست

بدان پیشه دادش که بود از نخستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ز پیشه گریزنده را باز جست

c \dai 'vdckni vh fhc [sj

fnhk \dai nhna ;i f,n hc kosj

تعداد ابیات منتشر شده : 509640