سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

سپندی بیار ای جهان دیده پیر

بر آتش فشان در شبستان میرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - سپندی بیار ای جهان دیده پیر

s\knd fdhv hd [ihk ndni \dv

fv Hja tahk nv afsjhk ldv

تعداد ابیات منتشر شده : 509490