سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

که چشمک زنان پیشه ای میکنم

ز چشم بد اندیشه ای میکنم



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - که چشمک زنان پیشه ای میکنم

;i ]al; ckhk \dai hd ld;kl

c ]al fn hkndai hd ld;kl

تعداد ابیات منتشر شده : 509610