سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

بهاری کهن بود چینی نگار

بسی خوشتر از باغ در نوبهارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - بهاری کهن بود چینی نگار

fihvd ;ik f,n ]dkd k'hv

fsd o,ajv hc fhy nv k,fihv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165